Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent*innen

Nachruf auf Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Oskar Anweiler (29. September 1925-31. Oktober 2020)

Wolfgang Hörner

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Hörner, Wolfgang: Nachruf auf Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Oskar Anweiler (29. September 1925-31. Oktober 2020), Erziehungswissenschaft, 62 (1-2021), S. 137-142. https://doi.org/10.3224/ezw.v32i1.25

Literaturhinweise