Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent*innen

Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Edelstein (15. Juni 1929-29. Februar 2020)

Hermann Veith

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Veith, Hermann: Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Edelstein (15. Juni 1929-29. Februar 2020), Erziehungswissenschaft, 61 (2-2020), S. 83-84. https://doi.org/10.3224/ezw.v31i2.14

Literaturhinweise