Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent*innen

Nachruf auf Prof. Dr. Johann Andreas Möckel (1927-2019)

Clemens Hillenbrand, Christoph Ratz

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Hillenbrand, Clemens/Ratz, Christoph: Nachruf auf Prof. Dr. Johann Andreas Möckel (1927-2019), Erziehungswissenschaft, 60 (1-2020), S. 215-217. https://doi.org/10.3224/ezw.v31i1.35

Literaturhinweise