Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent*innen

Nachruf auf Prof. Dr. Volker Krumm

Frank Achtenhagen, Klaus Beck

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Achtenhagen, Frank/Beck, Klaus: Nachruf auf Prof. Dr. Volker Krumm, Erziehungswissenschaft, 60 (1-2020), S. 213-214. https://doi.org/10.3224/ezw.v31i1.34

Literaturhinweise