Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent*innen

Nachruf auf Prof. Dr. Wolfgang Brezinka (9. Juni 1928-3. Januar 2020)

Heinz-Elmar Tenorth

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Tenorth, Heinz-Elmar: Nachruf auf Prof. Dr. Wolfgang Brezinka (9. Juni 1928-3. Januar 2020), Erziehungswissenschaft, 60 (1-2020), S. 205-208. https://doi.org/10.3224/ezw.v31i1.32

Literaturhinweise