Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent*innen

Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Ruhloff (1940-2018)

Christiane Thompson

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Thompson, Christiane: Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Ruhloff (1940-2018), Erziehungswissenschaft, 1-2019, S. 149-151. https://doi.org/10.3224/ezw.v30i1.25

Literaturhinweise